Dansende zigeunerin
 Home
Home > Flamenco > Caló
 

Caló / Calé

Caló - ook wel, en misschien zelfs vaker, Calé genoemd - is de zigeunertaal die m.n. in Spanje door de Roma gebruikt wordt.

Volgens de oudste overgeleverde bronnen verschenen in 1447 de eerste zigeuners in Spanje. In dat jaar bereikten zij Barcelona vanuit het noorden, en in de volgende eeuwen zouden er nog meer in Spanje arriveren. Hun emigratie vanuit India begon in de 8e of 9e eeuw. Dit donkere volk was expert in metaalbewerking en had een traditie van muziek en dans.
Hoewel deze zigeuners anders waren dan het volk dat oorspronkelijk India verliet, hebben zij delen van hun taal behouden; er zijn veel overeenkomsten tussen het Caló en het Sanskriet van India.

Trektocht van de zigeuners vanuit India
De door de zigeuners gevolgde route in hun trektocht door de eeuwen heen

Het is een mix van het Castilliaans en het Romani. Oorspronkelijk werd het Zincaló genoemd zoals de gitanos ook wel "Zincarli" of "Calés" (de donkeren) genoemd werden. De taal ontstond toen langzaam het Romani naar de achtergrond verdween omdat het Spaans ook binnen de zigeunerkringen in Spanje steeds meer oprukte. Ze gebruikten de grammaticale structuur van het Spaans en vervingen een heleboel spaanse woorden door Romani woorden. Daar waar sommige Spaanse woorden hun betekenis verloren en langzaam uit het dagelijks Spaans verdwenen, bleven ze binnen het calé behouden.

zigeuners vieren een feestje

Andersom werden sommige Caléwoorden opgenomen in het Spaans en dan m.n. in Andalucía. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld "chorar" (stelen) en piltra (bed).

Zigeuners worden in Spanje "Gitanos" genoemd. Zo noemen ze zichzelf overigens ook. Het is een verbastering van het woord "Egiptano". Dit is ontstaan in de 15e eeuw toen men dacht dat zigeuners afkomstig waren van "Egipto menor" (een gebied in de buurt van het huidige Turkije).

Er zijn geen echt betrouwbare tellingen van Gitanos in Spanje. De schattingen variëren van 100.000 tot 300.000 personen.

Op enig moment in 1749 onder Philip VI zijn alle Gitanos opgepakt en voor 3 maanden in de gevangenis gezet. Uit het gevangenisregister bleek dat het ongeveer 9.000 personen betrof; 0,2% van de totale Spaanse bevolking destijds. Momenteel wordt geschat dat ze tussen 0,5% en 1% van de Spaanse bevolking uitmaken.

inventarisatieregister zigeuners halverwege de 18e eeuw
Een pagina uit het gevangenisregister van halverwege de 18e eeuw

In de tegenwoordige tijd is het Calé niet echt een levende taal meer. Ondanks het feit dat er nog veel Gitanos zijn die veel Calé-woorden in hun Spaans gebruiken. Het is interessant om te zien hoe vooral de in zigeunercultuur geïnteresseerde niet-zigeuners in de laatste twee eeuwen aandacht hebben gekregen voor het calé.

Voor de geïnteresseerden:
1. Op 22 november is jaarlijks de "día de los Gitanos y Gitanas Andaluces".
2. Sinds 2006 bestaat er een filmcompetitie genaamd concurso internacional de audiovisual gitano "Tikinó" (Tikinó betekent "kort" in het calé). Daarin strijden filmmakers om de eerste prijs waarbij ze korte films of documentaires op DVD inzenden die speciaal over zigeuners gaan; hun cultuur, hun samenleving, hun uitsluiting en marginalisering als groep, hun leven als behorende tot een minderheidsgroep, de cultuurverschillen, de integratie en ander sociale thema's.
3. Sinds 1997 wordt er een Award toegekend voor mensen, instellingen, etc. die de Andalusische zigeunergemeenschap promoten op sociaal en cultureel gebied dat bijdraagt aan een beter begrip en de relaties tussen de bevolkingsgroepen waarbij de gelijkheid en sociale welzijn van de zigeunergemeenschap bevorderd wordt.
4. Er bestaat een website van en voor zigeuners: www.gitanos.org
5. Gezien de discriminatie waar veel zigeuners tegenaan lopen zijn er ook initiatieven ontplooid om daartegen op te staan.

Hieronder een overzicht van een beperkt aantal Calé-woorden, hun Spaanse equivalent en de Nederlandse vertaling:

Calé

Spaans

Nederlands

 
A
 
abelar tener, poseer hebben, bezitten
acán ahora nu, momenteel, op dit moment
acarabear hablar praten, spreken, zeggen
acoí aqui hier
acheté ayer gisteren
achibé hoy vandaag
andró camino paadje, straat, snelweg
ansiá agua water
aocana ahora nu, direct, tegenwoordig
arachí noche avond, nacht
 
B
 
bajañi guitarra gitaar
bal pelo, cabello haar
balichón jamón ham
bálunés pantalones broeken
bustronel animal dier
barban viento wind
Borboreo Jerez de la Frontera Jerez de la Frontera
bata madre moeder
berdoche coche auto
beripapí abuela oma
 
C
 
cachí mujer vrouw
cairé dinero geld
cambañí tienda winkel
chalao loco gek
chumendo beso zoen
Corajano Morón Morón de la Frontera
corpíchi arroz rijst
currelo trabajo werk
crioja carne vlees
clariosa agua water
 
ch
 
chabí niña meisje
chachipén verdad waarheid
chalao loco gek
chamullo conversación gesprek
chaniqué vida leven
chiringa naranja sinaasappel
chola cabeza hoofd
chamajarró zapatero schoenmaker
chuqui anillo ring
chomé mejilla wang
 
D
 
drabardar rezar zeggen, mompelen, sputteren
duncó domingo zondag
derno nuevo nieuw
daí madre moeder
dada, abatico, bato, batú padre vader
diñator doctor dokter
dron, druné camino weg
drupó cuerpo lichaam
duquende duende magie, bekoring, betovering
dusuldo borracho dronken, dronkaard
 
E
 
erafli señora mevrouw
erulé árbol boom
esporboria cebolla ui
estache sombrero hoed
estipén salud gezondheid
erescare azul blauw
enjallé memoria geheugen
egresitón último laatste
epicón esquina hoek
enjibar recibir ontvangen
 
F
 
fachá calor warmte, hitte
fardí ropa kleren, kleding
felicha ventana raam , venster
fendo bueno goed, mooi
finguelé mosquito mug
flimé poco weinig, beetje
fronsaperibén esperanza hoop, verwachting
fufu pozo put, kuil, koker
filuche fila rij, reeks, antipathie
fachoyi bicho beest
 
G
 
gabicóte libro boek
gabuñó ratón muis
gerta oreja oor
gillabaor cantaor flamencozanger
gobo azulejo tegel
gote vaso glas
grey siglo eeuw
guribano silencio stilte
gris frío koud
givé nieve sneeuw
 
H
 
haccuno verano zomer
hangar carbón kolen, steenkool
harero ciruelo pruimenboom
hua humo rook
hambo el que no es gitano een "niet-zigeuner"
helo marrano, cerdo varken
henira infortunio.  desgrácia ongeluk, pech
horipaquia hormiga mier, termiet
hangarero carbonero kolenhandelaar
hurgamandera lumia hoer (plat, vulgair taalgebruik)
 
I
 
ibrain febrero februari
iege misa kerkmis
ieru lobo wolf
iesanó tocino spek
iesdra mano izquierda linkerhand
ingodilé imposible onmogelijk
irsimén aviso, información bericht, mededeling
isicon esquina hoek
inicá chiflado gek, raar
inorpachirry impaciente ongeduldig
 
J
 
jabañon ratón muis
jachapen comida voedsel
jalar comer eten
jenjén español Spaans
jeré hombre mens
jimilar suspirar verzuchten
jojoy conejo konijn
julabar limpiar schoonmaken, poetsen
jecó hielo ijs
jayro seco droog
 
K
 
     
Niet gebruikt als beginletter    
     
 
L
 
laborí alabanza lofuiting
laloró bermejo vuurrood
lao palabra woord
lemitre lunes maandag
libanar escribir schrijven
lillí loca gek
llagulé fuego vuur
llerel color kleur
lorampío reloj horloge
lundelá camisa (over)hemd
 
M
 
macaró plaza plein
mamporí cola, fila rij
manró pan brood
monró amigo vriend
muchi chispa vonk
murciá brazo arm
macho pez vis
meclí calle straat
mensallé mesa tafel
merinao immortal onsterfelijk
 
N
 
naguerindoy conversacion conversatie, gesprek
najira bandera vlag
napia nariz neus
nasaló enfermo ziek
nebaró pequeño klein
nebó nuevo nieuw
nibobia novia verloofde
norical caracol slak
nonardián nunca nooit
nilay verano zomer
 
O
 
ocán sol zon
ochardó mantón omslagdoek
ochi alma ziel
ochon mes maand
oclaye rey koning
operisa ensalada salade, sla
orotar buscar zoeken
ortalamé campo platteland
ortelí amor liefde
otal cielo hemel, lucht
 
P
 
pachimó famoso beroemd
pañí agua water
paripén peligro gevaarlijk
pea silla stoel
pichó pañuelo zakdoek
piyar beber drinken
plastanear correr rennen
prelumina semana week
puchañí pregunta vraag
purimí cebolla ui
 
Q
 
quejelano abierto open
quelar bailar dansen
quesar ser, estar zijn (zowel plaats als eigenschap)
quiminé fragua smederij
quinl miel honing
quinao cansado moe
quinar comprar kopen
quir mantequilla boter
quirá queso kaas
quisi bolsa zak
 
R
 
rabasunché zorro vos
rebrino respeto respect
rechipoté desnudo naakt
resaronomo barato goedkoop
resuñar respirar ademen
retejo contento tevreden
rilo pedo wind (scheet)
romí mujer vrouw
rocambló amigo vriend
marido echtgenoot
 
S
 
sacais ojos ogen
sallé mesa tafel
Sersen España Spanje
sicho mono aap
sisastrar aprender leren
sonanta guitarra gitaar
sorlo reloj horloge
sueste gente mensen, volk
sané chorizo chorizo! paprikaworst
saró todo (ge)heel
 
T
 
tabastorré derecho recht, rechter, rechts
tamború perro hond
taragoza pueblo dorp
taragozagida ciudad stad
tarquino millón miljoen
telejellí entera geheel, volledig
tirabañí zapato schoen
toto queso kaas
trebeña estrella ster
trejú cruz kruis
 
u
 
uchí lengua taal
ulaque barrio wijk
ulli azúcar suiker
umú pared muur, wand
Undebel Dios God
usur humo rook, walm
uluyilia familia familie
ulícha calle straat
ununique confesión bekentenis
urdíñí invento uitvinding, vondst
 
V
 
varandiá espalda rug
vardá palabra woord
varidí terrado dakterras
vea jardín tuin
ven invierno winter
venar vender verkopen
visaba culpa schuld
voltañar volver terugkeren
vasir morir doodgaan
ventosa ventana raam, venster
 
W
 
     
Niet gebruikt als beginletter    
     
 
X
 
xabi niña meisje
xión si als
xiscla cerrojo grendel, schuif
xise perno bout, pin
xuquel perro hond
 
Y
 
yacunó verano zomer
yejalá dueña eigenaresse
yerú lobo wolf
yuli papel papier
yuomitó herrador hoefsmid
yustiqué cerca dichtbij
yamadurí madroño aardbeiboom
yaque fuego vuur
yesanó tocino spek
yeslú berro waterkers - plant
 
Z
 
zaracatán sastre kleermaker
zarandela enagua onderrok
zarracatiné regatón pingelaar, kleinhandelaar
zerecin salchichón snijworst
zetalla oliva olijf
zincaló gitano zigeuner
zoniché silencio stilte
zujemia flor bloem
zumbí aguja naald
zumí caldo bouillon


Het volkslied van de gitanos incl. de tekst in het Calo en het Castilliaans.  

 
neem contact op
Communicatie
Flamenco
Nieuwsberichten
Artistas
Agenda optredens
Winkelen (op een andere site)
Andere cultuuruitingen
flamencoschoenen
Danslessen nemen
Gitaarles nemen
Flamenco canon bekijken
Column lezen!
Pijsvraag winnen!
Dansschoenen kopen
Dansrok kopen
Flamenconieuws lezen!
Nieuwsbrieven lezen of op abonneren
Mail ons via:
Link naar pagina waarop je feedback kunt geven
Link nar pagina waarop je je kunt aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen
Link naar pagina waarop de nieuwste prijsvraag staat en waar vanaf je de oplossing kunt insturen
Link naar pagina waarop je tweedehands zaken te koop kunt vragen of aanbieden middels een advertentie
Link naar pagina waarop je een verzoek tot linkuitruil kunt indienen

 

 

 

Graag ontvang ik je kritiek, verbetervoorstellen of aanvullingen
Copyright                  Sitemap                 Links                  Privacy
Zonnebloemveld in Andalucía